Правилник о о методологији израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи („Службени гласник РС“, бр. 3 од 24. јануара 2011. год.)

На основу члана 23. став 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 51/09),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о методологији израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи

„Службени гласник РС", брoj 3 од 24. јануара 2011.

Члан 1.

Овим правилником прописују се: методологија израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи (у даљем тексту: годишњи извештај), рок у коме даваоци државне помоћи достављају министарству надлежном за послове финансија (у даљем тексту: министарство) податке о додељеној државној помоћи и рок у коме Комисија за контролу државне помоћи (у даљем тексту: Комисија) доставља годишњи извештај Влади.

pdf

Правилник о о методологији израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи („Службени гласник РС", бр. 3 од 24. јануара 2011. год.)