Правилник о начину утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве за порез по одбитку на друге приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара („Службени гласник РС“, бр. 118 од 30. децембра 2013. год.)

На основу члана 41а став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13 и 108/13),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве за порез по одбитку на друге приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара

"Службени гласник РС", број 118 од 30. децембра 2013.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује начин утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве за порез по одбитку на приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара, а који се у складу са чланом 85. став 1. тач. 9) и 16) Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка и 108/13) сматрају другим приходима.

pdf

Правилник о начину утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве за порез по одбитку на друге приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара („Службени гласник РС“, бр. 118 од 30. децембра 2013. год.)