Правилник о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 137/2004, 82/2006, 61/2013, 74/2013 – др. правилник и 118/2013 – др. правилник) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 На основу члана 108. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02 и 135/04) и члана 41. став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03 и 55/04),

Министар финансија доноси

 ПРАВИЛНИК

о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку

„Службени гласник РС“, бр. 137 од 24. децембра 2004, 82 од 29. септембра 2006, 61 од 12. јула 2013, 74 од 21. августа 2013 – др. правилник, 118 од 30. децембра 2013 – др. правилник

1. Уводне одредбе

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и садржина збирне пореске пријаве (у даљем тексту: пореска пријава) о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку.

Члан 2.

Исплатилац зарада и других примања запослених (у даљем тексту: зарада) и осталих врста прихода, на које се према члану 99. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13 и 48/13 – исправка* – у даљем тексту: Закон) плаћа порез по одбитку, утврђује, плаћа и евидентира порез по одбитку на начин прописан овим правилником.

pdf

Правилник о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку  („Службени гласник РС“, бр. 137/2004, 82/2006, 61/2013, 74/2013 - др. правилник и 118/2013 - др. правилник) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника