Правилник о начину утврђивања финансијког плана организација обавезног социјалног осигурања (“Службени гласник РС”, бр. 81/2004)

На основу члана 10. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 9/02 и 87/02),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину утврђивања садржаја финансијског плана организација обавезног социјалног осигурања

„Службени гласник РС“, број 81 од 17. јула 2004

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин утврђивања садржаја финансијског плана, садржај општег и посебног дела финансијског плана и образложење финансијског плана Републичког завода за здравствено осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности и Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: организације обавезног социјалног осигурања).

pdf

Прaвилник o нaчину утврђивaњa финaнсиjкoг плaнa oргaнизaциja oбaвeзнoг сoциjaлнoг oсигурaњa (“Службeни глaсник РС”, бр. 81/2004)