Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Службени гласник РС“, бр. 118/2013 и 95/2014) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 22. став 1. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица

"Службени гласник РС", бр. 118 од 30. децембра 2013, 95 од 5. септембра 2014.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица, која не примењују Међународне стандарде финансијског извештавања (у даљем тексту: МСФИ), односно Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за МСП), у складу са чл. 20. и 21. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, брoj 62/13) – у даљем тексту: Закон.

pdf

Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Службени гласник РС“, бр. 118/2013 и 95/2014) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника