Правилник о начину поступања овлашћене банке у вршењу конверзије девизних депозита грађана орочених код Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и девизних средстава грађана положених код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица у обвезнице Републике Србије, вођењу књиговодствене евиденције и регистрацији обвезница („Службени гласник РС“, бр. 60 од 25. септембра 2002. год.)

На основу тачке 1. став 3. Одлуке о ближим условима и начину вршења конверзије девизних депозита грађана орочених код Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и девизних средстава грађана положених код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица у обвезнице Републике Србије, начину књиговодственог евидентирања и регистрације обвезница („Службени гласник РС’’, бр. 48/2002 и 56/2002),

Министар финансија и економије доноси

ПРАВИЛНИК

о начину поступања овлашћене банке у вршењу конверзије девизних депозита грађана орочених код Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и девизних средстава грађана положених код банке Приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица у обвезнице Републике Србије, вођењу књиговодствене евиденције и регистрацији обвезница

„Службени гласник РС”, број 60 од 25. септембра 2002.

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин поступања овлашћене банке из тачке 1. став 2. Одлуке о ближим условима и начину вршења конверзије девизних депозита грађана орочених код Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и девизних средстава грађана положених код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица у обвезнице Републике Србије, начину књиговодственог евидентирања и регистрације обвезница – „Службени гласник РС’’, бр. 48/2002 и 56/2002 – (у даљем тексту: Одлука), која преузима послове у вези са конверзијом девизних депозита, односно девизних средстава грађана у обвезнице Републике Србије, њихове исплате, књиговодственог евидентирања, као и регистрације обвезница код Народне банке Југославије – Завода за обрачун и плаћања – Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар).

pdf

Правилник о начину поступања овлашћене банке у вршењу конверзије девизних депозита грађана орочених код Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и девизних средстава грађана положених код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица у обвезнице Републике Србије, вођењу књиговодствене евиденције и регистрацији обвезница  („Службени гласник РС“, бр. 60 од  25. септембра 2002. год.)