Правилник о начину поступања банака у поступку коришћења обвезница Републике Србије по основу девизне штедње грађана пре рока доспећа ради плаћања одређених трошкова („Службени гласник РС“, бр. 60/2002, 83/2002 и 6/2003) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу тачке 5. став 3. Одлуке о коришћењу обвезница Републике Србије по основу девизне штедње грађана пре рока доспећа ради плаћања одређених трошкова („Службени гласник РС”, бр. 50/2002 и 56/2002),

Министар финансија и економије доноси

ПРАВИЛНИК

о начину поступања банака у поступку коришћења обвезница Републике Србије по основу девизне штедње грађана пре рока доспећа ради плаћања одређених трошкова

 „Службени гласник РС”, бр. 60 од 25. септембра 2002, 83 од 4. децембра 2002, 6 од 29. јануара 2003.

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин поступања банке код које иницијални власник обвезница из тачке 2. Одлуке о коришћењу обвезница Републике Србије по основу девизне штедње грађана пре рока доспећа ради плаћања одређених трошкова – „Службени гласник РС”, бр. 50/2002 и 56/2002 – (у даљем тексту: Одлука) има отворен рачун хартија од вредности као подрачун рачуна хартија од вредности банке (у даљем тексту: банка) који се води код Народне банке Југославије – Завода за обрачун и плаћања – Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) у поступку коришћења обвезница Републике Србије по основу девизне штедње грађана пре рока доспећа ради плаћања одређених трошкова.

pdf

Правилник о начину поступања банака у поступку  коришћења обвезница Републике Србије по основу девизне штедње грађана пре рока доспећа ради плаћања одређених трошкова  („Службени гласник РС“, бр. 60/2002, 83/2002 и 6/2003) – незванично пречишћен текст редакције  Службеног гласника