Правилник о начину означавања, садржини и изгледу ознака којима се означава непокретност која је предмет принудне наплате, односно објекат у коме је забрањено обављање делатности (“Службени гласник РС”, бр. 74/2014)

На основу члана 134a став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13 и 68/14),

Министар привреде, који је на основу Одлуке председника Владе 01 број 119-00-36/2014-01 од 15. јула 2014. године, објављене у „Службеном гласнику РС”, број 73/14, преузео овлашћења министра финансија, доноси

ПРАВИЛНИК

о начину означавања, садржини и изгледу ознака којима се означава непокретност која је предмет принудне наплате, односно објекат у коме је забрањено обављање делатности

"Службени гласник РС", број 74 од 18. јула 2014.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује садржина и изглед ознака Пореске управе којима се видно означава непокретност обвезника која је предмет принудне наплате, односно објекат обвезника за који је Пореска управа изрекла меру привремене забране обављања делатности у складу са чланом 131. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13 и 68/14 – у даљем тексту: ЗПППА), као и начин означавања те непокретности, односно објекта.

pdf

Правилник о начину означавања, садржини и изгледу ознака којима се означава непокретност која је предмет принудне наплате, односно објекат у коме је забрањено обављање делатности  (“Службени  гласник РС”, бр. 74/2014)