Правилник о начину на који предузетници у пореском билансу исказују трансферне цене („Службени гласник РС“, бр. 20/2014)

На основу члана 35. став 2. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка и 108/13), члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12 и 7/14 – УС),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину на који предузетници у пореском билансу исказују трансферне цене

 (˝Службени гласник РС ˝, бр. 20/14)

 Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин на који порески обвезници – предузетници, који воде пословне књиге по систему простог или двојног књиговодства, у пореском билансу исказују трансферне цене и цене трансакција утврђене по принципу "ван дохвата руке".

pdf

Правилник о начину на који предузетници у пореском билансу исказују трансферне цене („Службени гласник РС“, бр. 20/2014)