Правилник о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника оствари на територији Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 41/2015)

На основу члана 63. став 9. Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон и 142/14),

Министар финансија доноси

 ПРАВИЛНИК

о начину исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица

 нерезидентног обвезника оствари на територији Републике Србије

(„Службени гласник РС“, број 41/15)

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин исказивања прихода и расхода ради утврђивања добити коју стална пословна јединица нерезидентног обвезника (у даљем тексту: стална пословна јединица) оствари у складу са чланом 5. став 2. Закона о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр.25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон и 142/14 – у даљем тексту: Закон).

pdf

Прaвилник o нaчину искaзивaњa прихoдa и рaсхoдa рaди утврђивaњa дoбити кojу стaлнa пoслoвнa jeдиницa нeрeзидeнтнoг oбвeзникa oствaри нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje (“Службeни глaсник РС”, бр. 41/2015)