Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 32/15)

pdf

Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", број 32/15)

pdf

Упутство за попуњавање Обрасца ПФЕ - Образац стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта

xlsx

Образац ПФЕ- Ниво Републике

xlsb

Образац ПФЕ- Ниво локалне власти