Правилник о начину и садржају финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 79/2011)

На основу члана 75. ст. 2. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе

"Службени гласник РС", број 79 од 25. октобра 2011

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржај и начин финансијског извештавања јединица локалне самоуправе о планираним и оствареним приходима и примањима, планираним и извршеним расходима и издацима буџета јединица локалне самоуправе, неизмиреним доспелим обавезама (доцње), висини буџетског суфицита, односно дефицита, планираним и извршеним расходима за плате, броју запослених код корисника буџетских средстава јединица локалне самоуправе, као и о нивоу задужености.

Подаци из става 1. овог члана односе се на све директне и индиректне кориснике буџетских средстава јединица локалне самоуправе.

pdf

Прaвилник o нaчину и сaдржajу финaнсиjскoг извeштaвaњa o плaнирaним и oствaрeним прихoдимa и примaњимa и плaнирaним и извршeним рaсхoдимa и издaцимa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe (“Службeни глaсник РС”, бр. 79/2011)