Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката („Службени гласник РС“, број 54/16)

На основу члана 9. став 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/12 и 68/15) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину и поступку вршења надзора над спровођењем закона

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката

(„Слжбени гласник РС“, број 54/16)

Члан 1.

Овим правилником прописују се начин и поступак вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр. 119/12 и 68/15 – у даљем тексту: Закон) у случајевима када се те трансакције обављају између привредних субјеката.

pdf

Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката („Службени гласник РС“, број 54/16)