Правилник о начину и поступку утврђивања пореске основице пореза на доходак грађана на непријављене приходе унакрсном проценом (“Службени гласник РС”, бр. 61/2006)

На основу члана 60. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05 и 85/05),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину и поступку утврђивања пореске основице пореза на доходак грађана на непријављене приходе унакрсном проценом

„Службени гласник РС“, број 61 од 18. јула 2006.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин и поступак утврђивања пореске основице пореза на доходак грађана на непријављени приход унакрсном проценом из члана 59. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05 и 85/05 – у даљем тексту: ЗПППА) који се, на основу члана 59. став 3. ЗПППА, опорезује као други приход према закону којим се уређује порез на доходак грађана.

pdf

Правилник о начину и поступку утврђивања пореске основице пореза на доходак грађана на непријављене приходе унакрсном проценом (“Службени  гласник РС”, бр. 61/2006)