Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Сл. гласник РС“, бр. 7/2018, 59/2018 и 8/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Сл. гласник РС“, бр. 7/2018, 59/2018 и 8/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника