Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске основице („Службени гласник РС“, бр. 115 од 26. децембра 2013. год.)

На основу члана 15а став 6. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка и 108/13),

Министар финансија доноси

 ПРАВИЛНИК

о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске основице

"Службени гласник РС", број 115 од 26. децембра 2013.

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак обрачунавања пореза на зараде сагласно Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка и 108/13 – у даљем тексту: Закон) и достављање података Пореској управи о обрачунатом порезу.

pdf

Правилник о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске основице („Службени гласник РС“, бр. 115 од 26. децембра 2013. год.)