Правилник о начину и поступку обезбеђивања извода података из електронски вођених пословних књига и евиденција пореских обвезника – правних лица (“Службени гласник РС”, бр. 6/2010)

  На основу члана 37а став 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09 и 72/09 – др. закон),

    Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину и поступку обезбеђивања извода података из електронски вођених пословних књига и евиденција пореских обвезника – правних лица

„Службени гласник РС“, број 6 од 12. фебруара 2010.

Члан 1.

Овим правилником се прописује начин и поступак обезбеђивања извода података из електронски вођених пословних књига и евиденција пореских обвезника – правних лица.

pdf

Прaвилник o нaчину и пoступку oбeзбeђивaњa извoдa пoдaтaкa из eлeктрoнски вoђeних пoслoвних књигa и eвидeнциja пoрeских oбвeзникa – прaвних лицa  (“Службeни глaсник РС”, бр. 6/2010)