Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Службени гласник РС“, бр. 33 од 10. априла 2013. год.)

На основу члана 86. став 12. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12),

Министар финансија и привреде доноси

ПРАВИЛНИК

о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла

"Службени гласник РС", број 33 од 10. априла 2013.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин на основу којег се у поступцима јавних набавки доказује да је понуду за испоруку добара поднео понуђач који нуди добра домаћег порекла.

pdf

Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Службени гласник РС“, бр. 33 од 10. априла 2013. год.)