Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95 од 5. септембра 2014. год.)

На основу члана 13. став 2. тачка 1) Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике

"Службени гласник РС", број 95 од 5. септембра 2014.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописује се Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике који, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13 – у даљем тексту: Закон), пословне књиге воде по систему двојног књиговодства (у даљем тексту: правна лица и предузетници).

Контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике (у даљем тексту: Контни оквир) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одредбе овог правилника односе се на правна лица која примењују Међународне рачуноводствене стандарде (у даљем тексту: МРС), односно Међународне стандарде финансијског извештавања (у даљем тексту: МСФИ), правна лица која примењују Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за МСП), као и на микро правна лица у складу са Законом.

Одредбе овог правилника односе се и на друга правна лица која примењују МСФИ за МСП.

pdf

Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 95 од  5. септембра 2014. год.)