Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Службени гласник РС“, бр. 137 од 16. децембра 2014. год.)

На основу члана 13. став 2. тачка 2) Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица

"Службени гласник РС", број 137 од 16. децембра 2014.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописује се Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за друга правна лица из члана 2. тачка 2) Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13 – у даљем тексту: Закон).

Другим правним лицима, која примењују овај правилник, сматрају се правна лица чије се пословање делом финансира из јавних прихода или других наменских извора, а делом или у целини по основу учлањења и која се не оснивају ради стицања добити (политичке организације, синдикалне организације са својством правног лица, фондације и задужбине, удружења, коморе, цркве и верске заједнице у делу обављања привредне или друге делатности у складу са прописима којима је уређено обављање тих делатности, као и друге организације организоване по основу учлањења).

Контни оквир за друга правна лица (у даљем тексту: Контни оквир) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

pdf

Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Службени гласник РС“, бр. 137 од 16. децембра 2014. год.)