Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору (“Службени гласник РС”, бр. 100/2012)

На основу члана 8. став 3. Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12),

Министар финансија и привреде доноси

 ПРАВИЛНИК

о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору

"Службени гласник РС", број 100 од 19. октобра 2012.

 Члан 1.

Овим правилником уређује се облик и садржина обрасца на којем исплатилац зарада у јавном сектору доставља извештај министарству надлежном за послове финансија о исплаћеним зарадама за одређени месец, које су обрачунате у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (у даљем тексту: Закон).

pdf

Прaвилник o извeштaвaњу o исплaћeним зaрaдaмa у jaвнoм сeктoру (“Службeни глaсник РС”, бр. 100/2012)