Правилник о исправци грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања (“Службени гласник РС”, бр. 77/2014)

На основу члана 62. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13 и 68/14),

Министар привреде, који је на основу Одлуке председника Владе 01 број 119-00-36/2014-01 од 15. јула 2014. године, објављене у „Службеном гласнику РС”, број 73/14, преузео овлашћења министра финансија, доноси

 ПРАВИЛНИК

о исправци грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања

"Службени гласник РС", број 77 од 24. јула 2014.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин и поступак исправке грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања (у даљем тексту: пореска обавеза) коју Пореска управа врши у поступку пореске контроле покренутом на захтев пореског обвезника или по службеној дужности.

pdf

Правилник о исправци грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања (“Службени  гласник РС”, бр. 77/2014)