Правилник о информативној пореској пријави (“Службени гласник РС”, бр. 117/2012, 118/2012, 16/2013, 28/2013 и 52/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 42. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка и 93/12),

Министар финансија и привреде доноси

ПРАВИЛНИК

о информативној пореској пријави

"Службени гласник РС", бр. 117 од 12. децембра 2012, 118 од 14. децембра 2012 – исправка, 16 од 20. фебруара 2013, 28 од 26. марта 2013, 52 од 14. јуна 2013.

Члан 1.

Овим правилником уређују се информативна пореска пријава као извештај који садржи податке од значаја за утврђивање пореске обавезе подносиоца те пријаве*, лица која су дужна да поднесу информативну пореску пријаву, као и начин и рок за њено подношење.

pdf

Правилник о информативној пореској пријави (“Службени  гласник РС”, бр. 117/2012, 118/2012, 16/2013, 28/2013 и 52/2013) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника