Правилник о ближој садржини, начину и поступку достављања електронских евиденција које банка доставља Пореској управи („Службени гласник РС“, бр. 107 од 9. новембра 2012. год.)

На основу члана 30а став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка и 93/12),

Министар финансија и привреде доноси

ПРАВИЛНИК

о ближој садржини, начину и поступку достављања електронских евиденција које банка доставља Пореској управи

"Службени гласник РС", број 107 од 9. новембра 2012.

Члан 1.

Овим правилником уређују се ближа садржина, начин и поступак достављања електронских евиденција које банка доставља Пореској управи у вези реализације налога за исплату зарада, односно накнада зарада, укључујући и уговорену накнаду за привремене и повремене послове, у целини или делимично, као и налога за плаћање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на те исплате.

pdf

Правилник о ближој садржини, начину и поступку достављања електронских евиденција које банка доставља Пореској управи ("Службени гласник РС", бр. 107 од 9. новембра 2012. год.)