Правилници – Игре на срећу

pdf

Правилник о врстама игара на срећу (каталог игара на срећу),  ("Службени гласник РС", бр.75/13 од 25.08.2013. године)

pdf

Правилник о начину утврђивања услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације,  ("Службени гласник РС", бр.75/13 од 25.08.2013. године)

pdf

Правилник о информатичким карактеристикама опреме за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације, условима задовољавања и начину њиховог испитивања,  ("Службени гласник РС", бр.75/13 од 25.08.2013. године)

pdf

Правилник о условима у погледу опремљености за вршење техничког прегледа и поправке аутомата и столова за игре на срећу („Службени гласник РС“, бр. 12/2010)

pdf

Правилник о техничким и функционалним карактеристикама и техничкој исправности аутомата и столова за игре на срећу („Службени гласник РС“, бр. 12/2010)

pdf

Правилник о садржини евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчницама и напојницама и о садржини месечног обрачуна накнаде за приређивање тих игара („Службени гласник РС”, бр. 35/ 2006)

pdf

Правилник о поступку активирања и враћања средстава наменског депозита, односно банкарске гаранције ("Службени гласник РС", бр. 16/2011)

pdf

Правилник о одређивању информатичких услова за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима („Службени гласник РС“, бр. 129/2004)

pdf

Правилник о одређивању информатичких услова за кладионице („Службени гласник РС“, бр. 129/2004)

pdf

Правилник о облику и садржини посебне ознаке за играчницу или кладионицу, односно уплатно место кладионице („Службени гласник РС“, бр. 129/2004)

pdf

Правилник о начину вођења обавезних евиденција о оствареном промету у кладионицама („Службени гласник РС“, бр. 129/2004)

pdf

Правилник о начину вођења обавезних евиденција о оствареном промету по аутомату („Службени гласник РС“, бр. 129/2004 и 16/2011) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

pdf

Правилник о начину вођења базе података о лицима која су остварила добитак код приређивача игара на срећу („Службени гласник РС”, бр. 14/2007)

pdf

Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и о начину извештавања о резултатима наградне игре у роби и услугама („Службени гласник РС“, бр. 129/2004)

pdf

Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу на аутоматима („Службени гласник РС“, бр. 129/2004, 9/2005, 83/2005, 8/2006, 45/2006, 88/2008, 89/2009 и 16/2011)

pdf

Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу – клађење („Службени гласник РС“, бр. 129/2004, 89/2009 и 16/2011)

pdf

Правилник о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС“, бр. 129/2004)

pdf

Правилник о ближим условима за спровођење аудио-видео надзора, чување документације и обезбеђење телесне заштите у играчницама („Службени гласник РС”, бр. 14/2007)

pdf

Правилник о ближим елементима за трајну базу података о лицима која улазе у играчницу („Службени гласник РС”, бр. 14/2007)