Одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12,106/13 и 143/14)

„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 106/13 и 143/14

На основу члана 219. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 111/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и
72/12),

Влада доноси,

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ РОБЕ НА КОЈУ СЕ НЕ ПЛАЋАЈУ УВОЗНЕ ДАЖБИНЕ

1. Овом одлуком утврђује се роба на коју се не плаћају увозне дажбине, као и рокови и услови за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина.

2. Увозне дажбине из става 1. ове одлуке не плаћају се на увоз нове опреме (у даљем тексту: опрема), из следећих тар. ознака Царинске тарифе:

pdf

Одлукa о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12,106/13 и 143/14)