Одлука о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 12 од 31. јануара 2015. год.)

На основу члана 49. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке

"Службени гласник РС", број 12 од 31. јануара 2015.

1. Утврђује се Списак наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке.

pdf

Одлука о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 12 од 31. јануара 2015. год.)