Одлука о утврђивању Списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 97 од 28. новембра 2015. год.)

На основу члана 2. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о утврђивању Списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама

"Службени гласник РС", број 97 од 28. новембра 2015.

 

1. Утврђује се Списак наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

pdf

Одлука о утврђивању Списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 97 од  28. новембра 2015. год.)