Одлука о оснивању Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије („Службени гласник РС“, бр. 93 од 25. октобра 2013. год.)

На основу члана 89. Закона о ревизији („Службени глaсник РС”, број 62/13) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о оснивању Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије

"Службени гласник РС", број 93 од 25. октобра 2013.

1. Оснива се Одбор за јавни надзор над обављањем ревизије (у даљем тексту: Одбор за јавни надзор) ради обављања послова утврђених Законом о ревизији („Службени глaсник РС”, број 62/13 – у даљем тексту: Закон).

pdf

Одлука о оснивању Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије („Службени гласник РС“, бр. 93 од 25. октобра 2013. год.)