Одлука о образовању Радне групе за праћење ликвидности буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 16/2015 и 25/2015) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Радне групе за праћење ликвидности буџета Републике Србије

"Службени гласник РС", бр. 16 од 9. фебруара 2015, 25 од 13. марта 2015.

1. Образује се Радна група за праћење ликвидности буџета Републике Србије (у даљем тексту: Радна група).

pdf

Одлука о образовању Радне групе за праћење ликвидности буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 16/2015 и 25/2015) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника