Одлука о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије („Службени гласник РС“, бр. 114/2014 и 5/2015) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије

"Службени гласник РС", број 114 од 23. октобра 2014, 5 од 20. јануара 2015.

1. Образује се Међуресорска радна група за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије, који се односи на финансијску активу и пасиву.

pdf

Одлука о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије („Службени гласник РС“, бр. 114/2014 и 5/2015) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника