Одлука о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Б Споразума о питањима сукцесије („Службени гласник РС“, бр. 78 од 24. августа 2007. год.)

 На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 – исправка),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Б Споразума о питањима сукцесије

„Службени гласник РС“, број 78 од 24. августа 2007.

1. Образује се Међуресорска радна група за спровођење Анекса Б Споразума о питањима сукцесије, који се односи на дипломатско-конзуларну имовину бивше државе СФРЈ.

pdf

Одлука о образовању Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Б Споразума о питањима сукцесије („Службени гласник РС“, бр. 78 од 24. августа 2007. год.)