Одлука о издавању некаматоносне и непреносиве обвезнице на позив ради одржавања вредности капитала Републике Србије у капиталу Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС“, бр. 50 од 9. јуна 2015. год.)

На основу члана 5. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о издавању некаматоносне и непреносиве обвезнице на позив ради одржавања вредности капитала Републике Србије у капиталу Међународне банке за обнову и развој

"Службени гласник РС", број 50 од 9. јуна 2015.

1. Република Србија издаје некаматоносну и непреносиву обвезницу на позив на износ од 131.897.606,38 динара ради одржавања вредности капитала Републике Србије у капиталу Међународне банке за обнову и развој.

pdf

Одлука о издавању некаматоносне и непреносиве обвезнице на позив ради одржавања вредности капитала Републике Србије у капиталу Међународне банке за обнову и развој  („Службени гласник РС“, бр.  50 од 9. јуна 2015. год.)