Одлука о издавању некаматоносне и непреносиве обвезнице на позив ради одржавања вредности капитала Републике Србије у капиталу Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС“, бр. 28 од 26. априла 2011. год.)

На основу члана 5. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05 и 107/09) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о издавању некаматоносне и непреносиве обвезнице на позив ради одржавања вредности капитала Републике Србије у капиталу Међународне банке за обнову и развој

"Службени гласник РС", број 28 од 26. априла 2011.

1. Република Србија издаје некаматоносну и непреносиву обвезницу на позив на износ од 193.951.889,16 динара ради одржавања вредности капитала Републике Србије у капиталу Међународне банке за обнову и развој.

pdf

Одлука о издавању некаматоносне и непреносиве обвезнице на позив ради одржавања вредности капитала Републике Србије у капиталу Међународне банке за обнову и развој  („Службени гласник РС“, бр. 28 од 26. априла 2011. год.)