Одлука о ближим условима и начину вршења конверзије девизних депозита грађана орочених код Дафимент банке ад Београд, у ликвидацији и девизних средстава грађана положених код Банке приватне привреде дд Подгорица у обвезнице Републике Србије, начину књиговодственог евидентирања и регистрације обвезница („Службени гласник РС“, бр. 48/2002 и 56/2002) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

 На основу члана 8. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о девизним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и по девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица („Службени лист СРЈ", број 36/2002),

Влада Републике Србије доноси

ОДЛУКУ

о ближим условима и начину вршења конверзије девизних депозита грађана орочених код Дафимент банке ад Београд, у ликвидацији и девизних средстава грађана

положених код банке Приватне привреде Црне Горе дд Подгорица у обвезнице Републике Србије, начину књиговодственог евидентирања и регистрације обвезница

„Службени гласник РС”, бр. 48 од 19. августа 2002, 56 од 13. септембра 2002.

1. Овом одлуком уређују се ближи услови и начин вршења конверзије девизних депозита грађана положених код Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији (у даљем тексту: депозити) и девизних средстава положених на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са Југоскандиком д.д. Београд, код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица (у даљем тексту: девизна средства) у обвезнице Републике Србије (у даљем тексту: обвезнице), које ће се емитовати ради регулисања дуга Републике Србије из чл. 3. и 18. Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по уговорима о девизним депозитима грађана ороченим код Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији, и по девизним средствима грађана положеним код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица – „Службени лист СРЈ", број 36/2002 – (у даљем тексту: Закон), начин њиховог књиговодственог евидентирања, као и начин регистрације обвезница код Народне банке Југославије – Завода за обрачун и плаћања – Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар).

pdf

Одлука о ближим условима и начину вршења конверзије девизних депозита грађана орочених код Дафимент банке ад Београд, у ликвидацији и девизних средстава грађана положених код Банке приватне привреде дд Подгорица у обвезнице Републике Србије, начину књиговодственог евидентирања и регистрације обвезница („Службени гласник РС“, бр. 48/2002 и 56/2002) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника