Инструкција у вези са спровођењем поступка наплате царинског дуга, Број: 401-00-01716/2016-17, 18.07.2016. године

На основу чл. 11, 23, 47. став 1. тачка 3) и 48. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чл. 250, 254, 255. и 268. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 111/12 и 29/15),

министар финансија доноси

ИНСТРУКЦИЈУ

у вези са спровођењем поступка наплате царинског дуга

Овом инструкцијом се усмерава организација и начин рада Управе царина у спровођењу поступка наплате царинског дуга у случају када постоји солидарна одговорност дужника.

pdf

Инструкција у вези са спровођењем поступка наплате царинског дуга, број: 401-00-01716/2016-17, 18.07.2016. године