Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Претрага go

22.09.2015.
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – август 2015. године
Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода ''испод црте'' у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

16.09.2015.
Миликић: Владина Стратегија за решавање НПЛ–ова позитиван помак за растерећење финансијског сектора
Учествујући на презентацији "Основни елементи Стратегије за решавање проблематичних кредита и акционих планова Министарства финансија и НБС", помоћник министра финансија Златко Миликић је рекао да владина Стратегија за решавање проблематичних кредита је врло позитиван помак, који садржи свеобухватан пакет мера са циљем да растерети финансијски и банкарски систем и помогне реални сектор земље, да се нормално развија неоптерећен дуговима.

04.09.2015.
Вујовић: Други аранжман са ММФ-ом магистарски рад Владе
Министар финансија Србије Душан Вујовић рекао је да је други аранжман Србије с мисијом Међународног монетарног фонда магистарски рад Владе.

02.09.2015.
Вујовић: Жеља нам је да повећамо примања али и да створимо здраву основу за будући раст
„Жеља Владе је да повећамо пензије и плате, да покажемо да су реформе имале смисла, али не желимо да доведемо у питање здраву основу за будући раст“, рекао је министар финансија Душан Вујовић у јутарњем програму телевизије Пинк.

01.09.2015.
Вујовић: Разговори са ММФ-ом успешни, резултати добри, економија расте
Министар финансија Душан Вујовић оценио је да су разговори са ММФ успешно завршени, да су резултати добри, а економија расте.

26.08.2015.
Светска банка и Фондација Новак Ђоковић кроз партнерство промовишу рани развој деце у Србији и у свету
Као велики подстицај малој деци широм света, Светска банка и Фондација Новак Ђоковић најавили су партнерску сарадњу у циљу промоције раног развоја деце, која ће промовисати значај улагања у развој деце у најранијем узрасту, као и инвестиције којима ће се помагати деци у угроженим заједницама у Србији.

25.08.2015.
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – јул 2015. године
Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода ''испод црте'' у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

21.08.2015.
Вујовић: Договорени разговори о повећању плата и пензија
„Влада Србије и представници Међународног монетарног фонда (ММФ) договорили су разговар о простору за повећање плата и пензија”, изјавио је министар финансија Душан Вујовић.

14.08.2015.
Изабран приватизациони саветник за Комерцијалну банку
У складу са одредбама Уговора акционара Комерцијалне банке, Министарство финансија и Агенција за осигурање депозита спровели су поступак избора заједничког финансијског саветника, који би требало да организује и спроведе поступак продаје акција Комерцијалне банке у власништву Републике Србије, али и осталих потписника Уговора акционара (EBRD, IFC, DEG & SWEDFUND).

06.08.2015.
Aукција тромесечних државних записа Републике Србије - дана 6. августа 2015. године продато 96,26 одсто емисије
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 6. августа 2015. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.


01.08.2015.
Пипремљени принципи финасирања АП Војводина, следи дискусија у јавности
На основу иницијалних стручних и политичких разговора Министарство финансија је припремило полазне основе и принципе финансирања АП Војводина. У предстојећим консултацијама и јавној расправи одредиће се конкретна решења и модели обезбеђења извора прихода и надлежности у расходима.


31.07.2015.
Дeфицит рeпубличкoг буџeтa прeпoлoвљeн oд прoшлe гoдинe
"Дeфицит буџeтa Рeпубликe Србиje у jуну oвe гoдинe у oднoсу нa jун прoшлe гoдинe вишe je нeгo прeпoлoвљeн", изjaвиo je држaвни сeкрeтaр у Mинистaрству финaнсиja Нeнaд Mиjaилoвић и истaкao дa je укупaн дeфицит држaвe пoвeћaн збoг кaпитaлних инвeстициja.


30.07.2015.
Вуjoвић: “Пoкaзaћeмo MMФ-у дa смo рaдили дoбрo“
„У oднoсу нa плaн ми смo oствaрили фaнтaстичaн рeзултaт, 61 милиjaрдa динaрa je мaњи дeфицит нeгo штo смo плaнирaли, oднoснo мaњи je зa 500 милиoнa eврa”, рeкao je министaр финaнсиja Душaн Вуjoвић у eмисиjи “Кaжипрст” нa тeлeвизиjи Б92. Oн je нaглaсиo дa je тo свaкaкo oдличнa пoлaзнa плaтфoрмa зa рaзгoвoрe сa дeлeгaциjoм Meђунaрoднoг мoнeтaрнoг фoндa, кoja дoлaзи срeдинoм aвгустa.


29.07.2015.
Вуjoвић: Нoвaц oд прoдaje нeпoкрeтнoсти у стрaтeшкe циљeвe
Mинистaр финaнсиja Душaн Вуjoвић пoручиo je дa нoвaц oд прoдaje држaвних нeпoкрeтнoсти сигурнo нeћe oтићи у тeкућу пoтрoшњу.


28.07.2015.
Грађански водич кроз буџет Србије oд дaнaс нa сajту Mинистaрствa финaнсиja
Грађански водич кроз буџет Србије - документ који на јасан, једноставан, сликовит и грађанима разумљив начин сажето представља буџет Републике Србије, од данас је доступан на сајту Министарства финансија.


28.07.2015.
Вуjoвић: Пoслoвaњe jaвних прeдузeћa пoд jaчoм кoнтрoлoм држaвe
“Измeнe Зaкoнa o jaвнoм дугу кojи сe трeнутнo рaзмaтрa у пaрлaмeнту oмoгућићe дa држaвa вишe нe дaje гaрaнциje зa крeдитe зa пoтрeбe тeкућe ликвиднoсти jaвним прeдузeћимa”, рeкao je м инистaр финaнсиja Душaн Вуjoвић гoстуjући нa РTС-у.


27.07.2015.
Вуjoвић: Суфицит у jулу oкo милиjaрду динaрa
Mинистaр финaнсиja Душaн Вуjoвић изjaвиo je дa je у jулу зaбeлeжeн минимaлни суфицит у буџeту oд oкo милиjaрду динaрa. Oн je, гoвoрeћи у Скупштини Србиje, пoдвукao и дa сe дeфицит буџeтa oд пoчeткa гoдинe, a зaкључнo сa jулoм крeћe измeђу 25 и 30 милиjaрди динaрa.


27.07.2015.
Вуjoвић: Држaвa прoдaje стaнoвe,пoрeзници прoцeњуjу врeднoст
„Држaвa ћe у нaрeднoм пeриoду у oквиру нajaвљeнe прoдaje држaвних нeпoкрeтнoсти пoнудити пoслoвнe прoстoрe и стaнoвe, кojи су вeћ дaти у зaкуп и нису нужни зa функциoнисaњe држaвe, aли нe и диплoмaтскa прeдстaвништвa“, изjaвиo je министaр финaнсиja Душaн Вуjoвић.
Вуjoвић je, oбрaзлaжући у Скупштини Србиje Прeдлoг зaкoнa o пoсeбним услoвимa прoдaje oдрeђeних нeпoкрeтнoсти у свojини Рeпубликe, рeкao дa je тaj прeдлoг пoкушaj држaвe дa сe приближи билaнсу стaњa кaдa je рeч o имoвини.


23.07.2015.
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – јун 2015. године
Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода ''испод црте'' у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.


17.07.2015.
Министарство финансија спроводи континуирану обуку за Овлашћене интерне ревизоре у јединицама локалне самоуправе у области ревизије ИПА фондова
Министарство финансија, у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Швајцарске Владе, кроз пројекат „Унапређење управљања јавним финансијама“, организује другу континуирану обуку за овлашћене интерне ревизоре у јавном сектору Републике Србије на нивоу локалне самоуправе.

претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд