Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Uredba o postupku javnog tendera za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 137/2004)


Pravilnik o plaćanju pojedinih poreza preko poreske blagajne ("Službeni glasnik RS", br. 61/2003)


Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 120 od 21.12.2012. god.)


Uredba o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područja slobodne zone ("Službeni glasnik RS", br. 69/2006)


Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017, 86/2018 i 69/2019) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno drugih računa, načinu plasiranja novčanih sredstava, kao i o načinu izveštavanja o korišćenju, odnosno o investiranju sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 101/2018)


Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica – kupca dobara, odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, br. 15/2005)


Uredba o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika (“Službeni glasnik RS”, br. 77/2005, 69/2006, 85/2008, 104/2008 i 7/2009)


Uredba o određivanju krivičnih dela za koja se uz prijavu, odnosno zahtev za dobijanje dozvole, odnosno odobrenje za priređivanje određenih igara na sreću podnosi potvrda o neosuđivanosti određenih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 128/2004)


Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava ( „Službeni glasnik RS“, broj 105/2018)


Uredba o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika (“Službeni glasnik RS”, br. 128/2004, 91/2010 i 13/2011)


Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Službeni glasnik RS”, br. 18/15 i 104/2018) – prečišćen tekst utvrdila Uprava za trezor


Uredba o postupku prodaje kapitala društva za osiguranje javnim tenderom – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika („Službeni glasnik RS“, 42/2006 i 86/2006)


Uredba o određivanju rizika koji se mogu osigurati, odnosno reosigurati kod stranog društva za osiguranje, odnosno reosiguranje (”Službeni glasnik RS”, br. 56/2015)


Uredba o utvrđivanju najniže osigurane sume, odnosno sume osiguranja na koju može biti ugovoreno obavezno osiguranje u saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 108/2014)


Uredba o utvrđivanju najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima („Službeni glasnik RS“, br. 108/2014)


Uredba o načinu i postupku prijavljivanja državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010)


Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Uredba o određivanju tela za reviziju sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Službeni glasnik RS“, br. 113/2013)


Uredba o određivanju tela za reviziju sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) (Službeni glasnik RS, br. 86/2015)prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd