Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost („Službeni glasnik RS“, br. 77 od 14. oktobra 2011. god.)


Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše obuku („Službeni glasnik RS“, br. 7/2012 i 102/2012) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o službenoj legitimaciji i odgovarajućoj vrsti odeće, obuće i opreme deviznog inspektora („Službeni glasnik RS“, br. 7/2012 i 81/2015) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa („Službeni glasnik RS“, br. 93 od 25. oktobra 2013. god.)


Pravilnik o načinu postupanja ovlašćene banke u vršenju konverzije deviznih depozita građana oročenih kod Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i deviznih sredstava građana položenih kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica u obveznice Republike Srbije, vođenju knjigovodstvene evidencije i registraciji obveznica („Službeni glasnik RS“, br. 60 od 25. septembra 2002. god.)


Pravilnik o načinu postupanja banaka u postupku korišćenja obveznica Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana pre roka dospeća radi plaćanja određenih troškova („Službeni glasnik RS“, br. 60/2002, 83/2002 i 6/2003) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu zamene obveznica serije A i B emitovanih u skladu sa Odlukom o emisiji obveznica Savezne Republike Jugoslavije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana („Službeni glasnik RS“, br. 83 od 4. decembra 2002. god.)


Pravilnik o sadržini Registra faktoringa („Službeni glasnik RS“, br. 93 od 25. oktobra 2013. god.)


Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Službeni glasnik RS“, br. 33 od 10. aprila 2013. god.)


Pravilnik o o metodologiji izrade godišnjeg izveštaja o dodeljenoj državnoj pomoći („Službeni glasnik RS", br. 3 od 24. januara 2011. god.)


Pravilnik o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi („Službeni glasnik RS", br. 26 od 15. aprila 2011. god.)


Pravilnik o pravilima ponašanja poreskih službenika i nameštenika u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi („Službeni glasnik RS", br. 53 od 20. jula 2011. god.)


Odluka o uslovima plaćanja dospelih obaveza po osnovu javnih prihoda JP „Elektroprivreda Srbije” (“Službeni glasnik RS”, br. 99/2003 i 34/2005) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja taksi za usluge carinskog organa (“Službeni glasnik RS“, br. 113/2013 i 23/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o obliku i sadržini izveštaja o kontroli sprovođenja tehničkih i finansijskih odredaba ugovora o kreditu, odnosno zajmu za koje je Republika Srbija dala garanciju ili kontragaranciju („Službeni glasnik RS“, br. 1 od 9. januara 2006. god.)


Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije Programa za rešavanje problematičnih kredita za period 2018–2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 27 od 12. aprila 2019. god.)


Pravilnik o obrascu ugovora o pristupanju aukcijskoj platformi („Službeni glasnik RS“, br. 128 od 26. novembra 2014. god.)


Odluka o emisiji obveznica Savezne Republike Jugoslavije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJ“, br. 4/2001, 6/2001 i 27/2001) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o čuvanju, zaštiti i sigurnosti podataka u okviru informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 48 od 05. jula 2019. god.)


Odluka o emisiji obveznica Republike Srbije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana („Službeni glasnik RS“, br. 48/2002 i 56/2002) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnikaprethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd