Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Закони
Претрага go

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС“, бр. 113 од 17. децембра 2017. год.)


Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води“ („Сл. гласник РС, бр. 34/2015), са допунама („Сл. гласник РС, бр. 103/2015)


Царински закон („Службени гласник РС”, бр. 95/2018)


Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр.116/2014 и 95/2018)


Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурањa („Службени гласник РС“, бр. 95/18)


Закон о платама државних службеника и намештеника, пречишћен текст утврдило Министарство државне управе и локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62 од 19. јула 2006, 63 од 21. јула 2006 - испрaвка, 115 од 26. децембра 2006 - исправка, 101 од 6. новембра 2007, 99 од 27. децембра 2010, 108 од 6. децембра 2013, 99 од 11. септембра 2014. )


Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС”, број119/12)


Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Закон о затезној камати ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012)


Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 93/2012)


Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 - УС, 95/2018) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Закон о обавезном осигурању у саобраћају – пречишћен текст утврдила Народна банка Србије („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013)


Закон о слободним зонама, ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006)


Закон о инвестиционим фондовима ("Сл. глaсник РС", бр. 46/2006, 51/2009, 31/2011 и 115/2014) и Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС“, бр. 73/2019)


Закон о јавном дугу (“Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/18) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


Закон царинској тарифи, са изменама и допунама ("Сл. гласник РС", бр. 62/2005, 61/2007 и 5/2009)


Закон о финансијском лизингу – пречишћен текст утврдила Народна банка Србије („Службени гласник РС“, бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011)


Закон о порезу на премије неживотних осигурања, пречишћен текст утврдила Пореска управа ("Службени гласник РС", бр. 135/04 , 68/14 - др. закон)


Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, пречишћен текст утврдила Пореска управа (“Службени гласник РС”, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14 - др. закон, 140/14, 112/15)претходна 1 2 3 4 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд