Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Мишљења и Објашњења

Мишљења и Објашњења
Претрага go

Обавештење о примени Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата


Упутство за примену Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава


Свеобухватан осврт на Закон о буџетском систему, у делу који се односи на забрану запошљавањa и ограничење броја запослених, односно радно ангажованих лица код корисника јавних средстава, брoj 401-00-508/2015-03, 26. фeбруaрa 2015. гoдинe


Објашњење о начину евидентирања промета преко фискалне касе правних услуга извршитеља


Порески третман донација


Објашњење о исправци одбитка претходног пореза на основу одлуке надлежног пореског органа


Објашњење о утврђивању основице за обрачунавање ПДВ за промет телекомуникационих услуга у случају када се преко оператора даје хуманитарна помоћ слањем SMS порука или позивањем одређених телефонских бројева (тзв. хуманитарних бројева)


Прeпoрукa лoкaлнoj сaмoупрaви зa уплaту дoнaциja зa сaнирaњe пoслeдицa пoплaвa


Помоћ угроженима у поплавама - локалне самоуправе


Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2013. годину


Објашњење повезаности обвезника пореза на добит правних лица са Републиком Србијом, аутономном покрајином или јединицом локалне самоуправе, као правним лицима, као и непосредног/посредног учешћа у капиталу, односно органима управљања обвезника пореза на добит правних лица


Објашњење које се односи на вођење пословних књига физичког лица које остварује приход од пољопривреде и шумарства почев од 1. јануара 2014. године, према закону којим се уређује порез на доходак грађана


Објашњење које се односи на примену члана 31а Закона о акцизама


Објашњење о пореском третману промета услуге дозвољавања коришћења јавног пута за који се наплаћује путарина, садржини признанице (слипа), издавању и садржини рачуна


Објашњење о пореском третману прихода које оствари физичко лице које врши промет пољопривредних производа и о физичким лицима која имају право на ПДВ надокнаду у 2013. години


Објашњење о утврђивању основице за обрачунавање ПДВ за промет добара чија се производња и продаја подстичу новчаним средствима из буџета Републике Србије


Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2012. годину


Објашњење о примени члана 85. став 1. тачка 6) и став 7. Закона о порезу на доходак грађана који се односи на порески третман примања запослених и чланова управе привредног друштва по основу учешћа у добити


Објашњење о примени члана 59. и 60. Закона о порезу на добит правних лица, а у вези утврђивања износа камате која би по тржишним условима (по принципу 'ван дохвата руке') била обрачуната на зајмове, односно кредите међу повезаним лицима


Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредностпретходна 1 2 3 4 следећа

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд