Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > ОРГАНИ УПРАВЕ > Управа за трезор

Управа за трезор
Претрага go

Милица Ђурђевић - в.д. директора


У склaду сa чл. 93. Зaкoнa o буџeтскoм систeму („Службeни глaсник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испрaвкa, 108/13, 142/14, 103/15 и 99/16), Упрaвa зa трeзoр oбaвљa слeдeћe пoслoвe:

1) финансијско планирање, које обухвата:
– пројекције прилива и одлива средстава буџета Републике Србије у току буџетске године на кварталном, месечном и дневном нивоу;
– дефинисање лимита плаћања;
– пројектовање потребних износа новчаних средстава на кварталном и месечном нивоу ради финансирања дефицита и отплате доспелих дугова и планирање одржања адекватног нивоа ликвидности током буџетске године;
2) управљање финансијским средствима Републике Србије, које обухвата:
– управљање ликвидношћу путем управљања новчаним средствима на консолидованом рачуну трезора Републике Србије и девизним средствима Републике Србије;
– извршење буџета и припрему периодичних извештаја о извршавању буџета;
– пласирање слободних новчаних средстава;
– брисана је (види члан 36. Закона - 99/2016)
– разраду поступака за наплату примања преко банкарског система;
– управљање осталим финансијским средствима (акцијама, обвезницама, потраживањима итд.) и финансијским дериватима;
3) брисана је (види члан 36. Закона - 99/2016)
4) брисана је (види члан 36. Закона - 99/2016)
5) контрола расхода и издатака, која обухвата одобравање плаћања до висине утврђених апропријација;
6) извештавање о извршењу буџета;
7) буџетско рачуноводство и извештавање, које обухвата:
– рачуноводствене послове за евидентирање плаћања и примања, вођење дневника, главне књиге за све приходе и примања и расходе и издатке по корисницима буџетских средстава и међународне донације и друге видове помоћи;
– финансијско извештавање;
– припрему аката којима се регулише рачуноводствена методологија, укључујући систем буџетских класификација, правила буџетског рачуноводства и израду захтева у погледу интерног и екстерног извештавања;
8) успоставља, развија и одржава информациони систем Управе за трезор, укључујући систем за управљање јавним финансијама Републике Србије, односно локалне власти, као и пратеће подсистеме, регистре, пројекте и остала решења информационе технологије, која произлазе из надлежности Управе за трезор и других послова поверених Управи за трезор и управља тим системом;
9) послови у вези јавних плаћања који обухватају вођење евиденција и обављање послова у оквиру система консолидованог рачуна трезора, и то:
– вођење списка корисника јавних средстава и вођење евиденције свих корисника јавних средстава који су укључени и који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, вођење евиденције правних лица корисника буџетских средстава и вођење других евиденција утврђених посебним прописима;
– отварање и вођење евиденција о рачунима за уплату јавних прихода;
– распоређивање уплаћених јавних прихода на одговарајуће подрачуне различитих нивоа власти, у складу са законом;
– отварање и вођење подрачуна корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора и корисника јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, као и осталих правних субјеката који не припадају јавном сектору;
– вођење девизних рачуна корисника средстава буџета Републике Србије, корисника средстава буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, као и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора;
– вођење других рачуна, у складу са законом и другим прописима;
– извештавање дневно, недељно и месечно на основу података из евиденција Управе за трезор;
– пријем, контрола и обрада налога за плаћања корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора;
– контрола извршења апропријација применом система извршења буџета Републике Србије, односно локалне власти;
– издавање налога за плаћања на терет подрачуна корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, на основу закона и добијених овлашћења, исправке грешака и наплата услуга;
– извршење налога принудне наплате;
– обављање готовинских исплата корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора;
– пријем готовинских уплата физичких лица на име измиривања обавеза по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава и пријем готовинских уплата корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора на њихове подрачуне код Управе за трезор;
– повраћај више или погрешно наплаћених јавних прихода;
– унутрашња контрола обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора;
– вођење фискалне статистике за јавна финансијска средства, на основу података које достављају корисници јавних средстава, у складу са прописом који доноси министар;
– праћење ликвидности корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора и давање података о томе, сагласно важећим прописима;
10) прима обавештење од локалног органа управе надлежног за финансије о извршеном инвестирању средстава на домаћем финансијском тржишту новца;
11) прима обавештења од корисника буџетских средстава о намери преузимања обавеза, о преузимању обавеза и предвиђеним условима и роковима плаћања, као и о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања;
12) прикупља податке о преузетим новчаним обавезама од субјеката јавног сектора у комерцијалним трансакцијама, у смислу закона којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, које они достављају кроз информациони систем Управе за трезор и на основу тих података, Министарству – Одељењу за буџетску инспекцију, ради вршења надзора, доставља извештаје са подацима о неизмиреним обавезама корисника јавних средстава чији се рачуни воде у припадајућем консолидованом рачуну трезора и обезбеђује преузимање података о неизмиреним обавезама јавних предузећа из информационог система Управе за трезор;
13) престала је да важи (види члан 18. Закона - 68/2015)
14) врши централизовани обрачун примања запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код корисника  средстава буџета Републике Србије, који обухвата:
– обрачун зарада, односно плата, увећања зарада, односно додатака на плату, накнада, као и других примања;
– одржавање и чување базе података о запосленима, изабраним, постављеним и ангажованим лицима, који се односе на њихова примања;
15) обавља друге послове из надлежности Министарства, које одреди министар.

LINK Посетите сајт Управе за трезор

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд