Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > ORGANI UPRAVE > Uprava za slobodne zone

Uprava za slobodne zone
Pretraga go

Jasmina Štambuk - v.d. direktora

Uprava za slobodne zone obavlja sledeće poslove:

1) U oblasti razvoja zona u funkciji interesa države:
- sprovodi nacionalnu politiku razvoja zona u cilju povećanja priliva direktnih investicija i uposlenosti radne snage;
- učestvuje u pripremi propisa u oblasti rada zona;
- razmatra zahteve za davanje saglasnosti za određivanje područja zona i svoje mišljenje dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija;
- inicira i koordinira sa nadležnim državnim organima razmatranje stručnih pitanja iz oblasti poslovanja u zonama, radi pravilne primene ovog zakona i njegove usaglašenosti sa propisima Srbije;
- organizuje i koordinira saradnju nadležnih državnih organa, privrednog društva za upravljanje zonom, zainteresovanih investitora i korisnika;
- pruža stručnu pomoć investitorima u procesu donošenja odluke o ulaganju u zone;
- pruža stručnu pomoć investitorima i privrednim društvima za upravljanje zonom u svim fazama primene programa u zonama;
- organizuje neposredne kontakte između zainteresovanih investitora i privrednih društava za upravljanje zonom;
- pruža stručnu pomoć zainteresovanim investitorima u razvoju njihovih programa u zonama;
- sarađuje sa Privrednom komorom Srbije i drugim neprofitnim i dobrovoljnim organizacijama;
- sarađuje sa stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti zona;
- u saradnji sa privrednim društvima za upravljanje zonom stvara mogućnosti za razvoj infrastrukture u zonama.
2) U oblasti promocije zona:
- sarađuje sa Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA), na promociji investiranja i poslovanja u zonama, kroz predstavljanje posebnih pogodnosti i poslovnih mogućnosti u skladu sa planom i programom usvojenim od strane ministarstva nadležnog za poslove finansija;
- obaveštava investitore o povoljnostima za ulaganje u zone;
- stvara i ažurira bazu podataka o zonama i pogodnostima za poslovanje u Srbiji.
3) U oblasti kontrole i nadzora zona:
- razmatra izveštaje o radu zona i predlaže njihovo usvajanje ministarstvu nadležnom za poslove finansija;
- predlaže ministru nadležnom za poslove finansija oblik i sadržinu obrasca za podnošenje zahteva za davanje saglasnosti za određivanje područja zone, poslovanje i kontrolu rada zona i korisnika, radi usaglašenosti postupaka u svim zonama u Srbiji;
- predlaže nadležnim državnim organima dodatne mere kontrole rada u zonama ukoliko postoji takva potreba.


Posetite sajt Uprave za slobodne zone


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd