Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > ORGANI UPRAVE > Poreska uprava

Poreska uprava
Pretraga go

 Direktor Dragana Marković

Nadležnost Poreske uprave je da:


 • vrši registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem PIB-a i vodi jedinstven registar poreskih obveznika;
 • vrši utvrđivanje poreza u skladu sa zakonom;
 • vrši poresku kontrolu u skladu sa zakonom;
 • vrši redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih davanja;
 • otkriva poreska krivična dela i njihove izvršioce i u vezi sa tim preduzima zakonom propisane mere;
 • podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje;
 • odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja donetih u poreskom postupku od strane organizacionih jedinica Poreske uprave;
 • odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja donetih u poreskom postupku od strane nadležnih organa jedinica lokalne samouprave;
 • stara se o primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;
 • razvija i održava jedinstveni poreski informacioni sistem;
 • vodi poresko računovodstvo;
 • planira i sprovodi obuku zaposlenih;
 • vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa od strane njenih organizacionih jedinica i po izvršenom nadzoru preduzima mere u skladu sa zakonom kojim je uređen opšti upravni postupak;
 • vrši unutrašnju kontrolu rada i ponašanja poreskih službenika i nameštenika u vezi sa radom i u slučajevima kada se utvrdi protivpravno postupanje ili ponašanje pokreće i vodi odgovarajuće postupke radi utvrđivanja odgovornosti;
 • obavlja internu reviziju svih organizacionih delova Poreske uprave u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima interne revizije u javnom sektoru;
 • pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u primeni poreskih propisa, u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi;
 • obezbeđuje javnost u radu;
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom;
 • obavlja i druge poslove na osnovu zaključenih ugovora uz naknadu, u skladu sa zakonom.

LINK Posetite sajt Poreske uprave

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd