Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Архива > Архива - буџетски корисници

Архива - буџетски корисници
Претрага go
Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину

Упутство за припрему буџета

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

Лимити 2018-2020

Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА) 2018 - 2020

Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2018. години

Прилог 2а и 2б - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2018.-2020. године

Прилог 2ц - захтев за финансирање новог капиталног пројекта

Прилог 3а и 3б - Преглед пројектних зајмова и донација

Прилог 4 - ИПА 2013. - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета

Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ

Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ

Прилог 7 - Средства остварена продајом доплатне поштанске марке

Прилог 8 - Агенције

Прилог 9 -Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима


Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2018 – 2020. године

Инструкција за предлагање приоритетних области  финансирања за период 2018 – 2020.  године

Кoрисничкo упутствo зa рaд у aпликaциjи зa припрeму буџeтa

Прилoг 1 – Прeглeд плaнирaних срeдсaтвa зa плaтe у 2017. гoдини

Прилoзи 2 и 2a -  Прeглeд кaпитaлних прojeкaтa у пeриoду 2018 – 2020. гoдинe пo приoритeтимa и пo извoримa и кoнтимa

Прилoг 2б - Захтев за укључивање у приоритетне области финансирања новог капиталног пројектаПлан увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2018. годину, 31. март 2017. годинеУпутство за припрему буџета Републике Србије за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину


Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Упутство за припрему програмског буџета

Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)

Техничко упутство

Планирани лимити за припрему буџета за 2017. са пројекцијама за 2018. и 2019.


Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2017. години

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2017.-2019. године

Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова

Прилог 4 - ИПА 2013. - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета

Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ

Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ

Прилог 7 - Средства остварена продајом доплатне поштанске марке

Прилог 8 - Агенције

Прилог 9 -Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину


Пропратни допис министра финансија

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

Сумарна инструкција за унос елемената програмског буџета

Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из билатералног програма помоћи Краљевине Норвешке Републици Србији за 2012. 2013. 2014. и 2015. годину

Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)

Техничко упутство

Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2016. години

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2016.-2018. године

Прилог 2а - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2016.-2018. године за ЈЛС

Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова

Прилог 4 - ИПА 2013. - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање,  са пројекцијама буџета

Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ

Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ

Прилог 7 - Средства остварена продајом доплатне поштанске марке

Прилог 8 - АгенцијеУпутство за припрему буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2016. годину


Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате  у 2015. години

Табела 1 и 2 - ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАТА ДО КРАЈА 2015. ГОДИНЕ -реализација/план до краја 2015.године

Упутство за израду програмског буџета

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину

Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)

Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из билатералног програма помоћи Краљевине Норвешке Републици Србији за 2012. и 2013. годину

Упутство за планирање буџета пројеката (су)финансираних из пројектних и програмских зајмова

Техничко упутство

Лимити 2015.-2017.

Писмо

Прилог 1 - Средства за плате и број запослених

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката

Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова

Прилог 4 - Преглед пројеката који се финансирају из ИПА

Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ

Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ

Прилог 7 - Доплатна поштанска маркица

Прилог 8 - Агенције

Oбрaзaц - Плaн динaмикe пoпуњaвaњa слoбoдних рaдних мeстa и пoтрeбe aнгaжoвaњa нoвих лицaУпутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa, април 2017.

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2017. годину, 31. март 2016. године
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд