Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Обрасци
Претрага go
Прилог 1 - Преглед извршених средстава за плате на месечном нивоу


Образац КЗ  – Завршни извештај о реализацији капиталног пројекта
Образац КЗ

Образац КФ – Захтев за финансирањe новог капиталног пројекта
Образац КФ

Образац КИ – Образац за предлагање идеје капиталног пројекта
Образац КИ

Образац КН – Извештај о напретку реализације капиталног пројекта
Образац КН

Образац КР – Захтев за финансирањe капиталног пројекта чија је реализација у току
Образац КР

(Прописани Правилником о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте - „Сл. гласник РС“, бр. 18/2018 од 09.03.2018.)

Образац ПРМ – Ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

(Прописан Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије”, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015))

Образац ПРМ


Образац ПФЕ − Образац стандардне методологије за процену финансијских ефеката аката 

 (Прописан Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање, „Сл. гласник РС“, бр. 32/15)

PDF Образац ПФЕ- ниво Републике

PDF Образац ПФЕ- ниво локалне власти

PDF Упутство за попуњавање Обрасца ПФЕ - Образац стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта

Напомена: Образац ПФЕ - за ниво Републике Србије доставља се Министарству финансија и у електронском облику на имејл: budzet@mfin.gov.rsОбрасци ПЛ-1 (Плате запослених код корисника буџета локалне власти) и ПЛ-2 (Број запослених код корисника буџета локалне власти)

(Прописани Правилником о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2019. години, ("Сл. гласник РС",бр. 10 од 15. фебруара 2019. год)

Образац ПЛ-1 и ПЛ-2Образац ИППЗ – Извештај о примањима, расходима и издацима по пројектним и програмским зајмовима

(Прописан Правилником о извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11 – примања од иностраних задуживања, „Сл. гласник РС“, бр. 25/2015)

Образац ИППЗ

PDF  Упутство за извештавање о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора финансирања 11

Директни корисници буџетских средстава Образац достављају у писаној форми и у електронској форми:
1. Министарству финансија - Управи за трезор - Сектору за буџетско рачуноводство и извештавање, на e-mail budzetsko.racunovodstvo@trezor.gov.rs и
2. Управи за јавни дуг у писаној форми, на e-mail piu@javnidug.gov.rsЗахтев за издавање лиценце за вршење процене вредности непокретности са Потврдом о практичном радном искуству на пословима вршења процена

(Прописан Правилником о поступку издавања, обнављања и одузимања лиценци за вршење процена вредности непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 35/2017))

Захтев за издавање лиценце за вршење процене вредности непокретности са Потврдом о практичном радном искуству на пословима вршења процена
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд