Одредбом члана 80. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 101/07), је прописано да на тражење физичких или правних лица, органи државне управе дужни су да дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката, у року од 30 дана (став 1.); Мишљења органа државне управе нису обавезујућа (став 2.).

За више информација погледајте секцију "Питања и одговори".

Услуга је објављена на веб презентацији Министарства финансија, у Информатору о раду Министарства финансија и на порталу еУправа.

Информатор о раду Министарства финансија

Портал еУправаhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=8729