Да ли је дозвољено намирење доспелог потраживања наплатом из заложеног потраживања у тренутку када је дужник, односно поверилац заложеног потраживања у блокади ако у време успостављања залоге потраживања није био у блокади?

Да ли је конформна метода, као начин обрачуна затезне камате, утврђена законом или другим прописом? Које је значење ове методе, њено појмовно дефинисање и практична примена код утврђивања висине затезне каматеhttp://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=7669