У складу са обавезама одређеним у Стратегији развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републике Србије за период 2017–2020. године, министар финансија је донео Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору (,,Службени гласник РС”, број 15 од 8. марта 2019. године). Правилником су прописане области, облици и правила сталног професионалног усавршавања интерних ревизора у складу са Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије.

Обавеза је овлашћених интерних ревизора у јавном сектору да стално усавршавају стечена знања, вештине и способности ради одржавања стручности и квалитета свог рада, у складу са плaном зa прoфeсиoнaлну oбуку и прoфeсиoнaлни рaзвoj који је одобрен од стране руководиоца корисника јавних средстава. Руководилац корисника јавних средстава обезбеђује стално стручно усавршавање овлашћених интерних ревизора у јавном сектору.

Стручно усавршавање овлашћених интерних ревизора у јавном сектору остварује се кроз активности организованог стручног усавршавања и самосталног стручног усавршавања.

Критеријумима за признавање стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору успостављена је обавеза остваривања најмање 50 бодова за стручно усавршавање у једној години, од чега најмање пет бодова кроз организовано стручно усавршавање у прописаним подручјима. Критеријуми за признавање испуњености услова у вези са стручним усавршавањем, наведени су у табелама које су део Правилника. Потврду о оствареним бодовима издаје организатор појединих облика организованог стручног усавршавања за сваког овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору појединачно.

Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору који не оствари најмањи број бодова у једној години, у обавези је да у првој наредној години додатно оствари и недостајући број бодова из претходне године.

Oвлашћени интерни ревизор у јавном сектору доставља Централној јединици за хармонизацију до 31. јануара текуће године за претходну годину Извештај о стручном усавршавању овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, на обрасцу који је одштампан уз овај правилник. У случају објективних разлога који онемогућују испуњење обавезе стручног усавршавања доставља се Обавештење о немогућности испуњења услова стручног усавршавања овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, на обрасцу који је одштампан уз овај правилник.

Такође, овлашћени интерни ревизори у јавном сектору који у току календарске године заснују радни однос код другог корисника јавних средстава на радном месту интерног ревизора, обавезни су да у року од 15 дана од дана настале промене доставе Централној јединици за хармонизацију Информацију о промени послодавца, на обрасцу који је одштампан уз овај правилник.

Евиденцију стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору води Централна јединица за хармонизацију. Евиденција стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору се објављује на интернет презентацији Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија.

Правилник је ступио на снагу 16. марта 2019. године и од би интерни ревизори требало да почну да прикупљају прописане доказе о стручном усавршавању, а извештаје за 2019. годину ће достављати до 31. јануара 2020. године.

Правилник је ступио на снагу 16. марта 2019. године а његова примена је одложена до 1. јануара 2020. године. То значи да је Правилник важећи пропис од марта и да интерни ревизори у периоду до 1. јанура имају могућност да се упознају са одребама прописаним Правилником. У том периоду нису ни дужни ни обавезни, али би требало да почну да се усавршавају на прописан начин и да почну са прикупљањем бодова у 2019. јер су већ у обавези да достављају извештаје до 31. јануара 2020. године за претходну а тада ће се већ Правилник примењивати.

На основу прикупљених извештаја Централна јединица за хармонизацију ће формирати Евиденцију стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору, која ће бити објављена на интернет презентацији Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, почевши од 1. марта 2020. године.


Правилник можете преузети кликом на линк
http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14428