На основу члана 8. став 5. Закона о царинској служби („Службени гласник РСˮ, број 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Управи царина
"Службени гласник РС", број 26 од 5. априла 2019.http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14416